REGULAMIN KONKURSU „Wygraj Instax Mini 11 z Im2be!”

Pobierz regulamin w PDF

 

§1.

Organizator Konkursu

 1. Konkurs jest organizowany w ramach statutowej działalności Fundacji Intelligent Technologies i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Intelligent Technologies, z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 98, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000567814, NIP: 5223034228, REGON: 362095247 zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs przeprowadzany jest na fanpage’u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Im2be-105176071492042 oraz jest promowany na fanpage’u Organizatora w serwisie Instagram.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie zbiera jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie (dalej: „Regulamin”). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 6. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://fundacjait.org/ .
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobistych związanych z działaniami Uczestników Konkursu.

 

§2.

Czas trwania

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 22.03.2021 r. o godz. 14:00 i kończy 29.03.2021 r., o godzinie 23:59
 2. W Konkursie będą brały udział wyłącznie komentarze umieszczone pod postem konkursowym (dalej: „Post konkursowy”) do dnia 29.03.2021 r. do godziny 23:59
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 01.04.2021 r. do godz. 23:59

 

§3.

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja konkursowa”). W skład Komisji konkursowej wejdą członkowie Zarządu Organizatora.

 

§4.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu są publikowane na fanpage’u Organizatora na Facebooku i Instagramie oraz na stronie internetowej Organizatora.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont/Profili i dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej: „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. W Konkursie mogą brać udział osoby, które udostępnią Orgaznizatorowi adres email oraz imię i nazwisko na potrzeby ogłoszenia wyników Konkursu na Facebooku i Instragramie.
 6. Niedopuszczalne jest:
 7. naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie Profili osób trzecich oraz Profili niezgodnych z Regulaminem i zasadami serwisu Facebook;
 8. naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu serwisu Facebook lub niniejszego Regulaminu;
 9. podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w Zgłoszeniach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych etc.
 10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji Konkursu, ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W przypadku wykrycia takiego nadużycia, Organizator pozostawia sobie prawo do anulowania Konkursu lub skreślenia takiej osoby z listy Uczestników.
 11. Przed przystąpieniem do udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do wzięcia udziału w Konkursie.
 12. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba przystępując do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na warunkach określonych w § 7 Regulaminu.

 

§5.

Zasady i przebieg konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany w Poście konkursowym na tablicy fanpage`a Organizatora w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Im2be-105176071492042
 2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Co najbardziej spodobało się Tobie i Twojej rodzinie w aplikacji Im2be?” (dalej: „Zadanie konkursowe”) i opublikowanie odpowiedzi w komenatrzu pod Postem konkursowym (dalej: „Zgłoszenie konkursowe”). Wygrywa najciekawsza i najbardziej pomysłowa odpowiedź.
 3. Jeden Uczestnik może dodać dowolną ilość Zgłoszeń konkursowych, z zastrzeżeniem, że tylko jedna z nich może zostać nagrodzona.
 4. W Konkursie mogą brac udział jedynie Zgłoszenia konkursowe, które są związane z tematyką Konkursu oraz nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych tj. tekstów lub obrazów naruszających prawo i dobre obyczaje.
 5. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod Postem konkursowym w czasie wskazanym w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia konkursowe w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu fanpage`a Organizatora w serwisie Facebook i Instagram nie będą brały udziału w Konkursie.
 6. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 7. Wysyłając Zgłoszenie konkursowe, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, przetwarzanie i publikację swojego wizerunku, jeśli jest on częścią Zgłoszenia konkursowego.
 8. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie konkursowe zostało wykonane samodzielnie i Uczestnikowi przysługuje do niego pełnia praw autorskich. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w Konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego.
 9. Komisja Konkursowa, dokona oceny Zgłoszeń konkursowych uwzględniając kryteria takie jak oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 1 (jedno) zwycięskie Zgłoszenie konkursowe, które zostanie wyróżnione nagrodą (dalej: „Nagroda”).
 10. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do Nagrody.

§6.

Nagrody

 1. W konkursie wygrywa 1 (słownie: jeden) Uczestnik (dalej: „Zwycięzca”).
 2. Nagrodą w Konkursie jest aparat Instax Mini 11 o wartości 299,00 zł brutto.
 3. Fundatorem Nagrody jest spółka Intelligent Technologies S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 98, 00-807 Warszawa.
 4. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 5. Zwycięzca nie może zrzec się Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wynikach Konkursu w odpowiedzi na swój komentarz do postu z Zadaniem konkursowym na osi czasu fanpage`a Organizatora w serwisie Facebook. Zwycięzca zostanie ogłoszony także na fanpage’u Organizatora na Instagramie.
 7. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Uczestnikowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków.
 8. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, przesłać informacje niezbędne w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać adres na który ma zostać wysłana Nagroda oraz nr telefonu kontaktowego.
 9. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie powyżej, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 10. Nagroda zostanie wysłanie do Zwycięzcy kurierem w terminie do 14 dni roboczych od  otrzymania od Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie, a także za nieodebranie przez Zwycięzcę wysłanej na wskazany przez niego adres Nagrody.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody.

 

§7.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja Intelligent Technologies z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem odo@fundacjait.org lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika na udział w Konkursie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Facebook, Inc. oraz Facebook Ireland Ltd., Google LLC oraz Google Ireland Limited, podmiotom świadczące usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby lub podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.
 6. W związku z tym, że administrator korzysta z usług serwisów Facebook i Instagram, dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a ponadto przez czas niezbędny do wykonywania obowiązków ciążących na administratorze a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązku archiwizacyjnego.
 8. Uczestnik ma prawo żądać od administratora realizacji praw przysługujących mu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania danych a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora Uczestników Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W oparciu o dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Uczestników Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Podanie przez Uczestników Konkursu danych na potrzeby wskazane w ustępach powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

§8.

Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zgłoszenia konkursowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia konkursowego.
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Zgłoszenie konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 3. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Zgłoszeń konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.
 4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonego Zgłoszenia konkursowego, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
 5. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 6. W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 7. W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w lit. a i b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 8. W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
 9. W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
 10. W zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
 11. Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego.
 12. Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 13. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Zgłoszenie konkursowe zostanie wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszenia konkursowego przez Organizatora.
 14. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 

§9.

Odpowiedzialność Organizatora i Uczestnika

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego Zgłoszenie konkursowe będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 4. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 5. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,
 6. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Uczestników w serwisie Facebook,
 7. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont/Profili w serwisie Facebook.

 

§10.

Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listowną (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres marketing@itsa.pl z dopiskiem  „Reklamacja dotycząca konkursu pt. „Wygraj Instax Mini 11 z Im2be!”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

 

§11.

Postanowienia końcowe

 1. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 2. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
 3. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 4. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@itsa.pl