REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany w ramach statutowej działalności Organizatora pn.: „Piknikowe Poszukiwanie Skarbów ” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Intelligent Technologies, z siedzibą w Warszawie (00-807) przy
  Al. Jerozolimskich 98, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000567814, NIP: 5223034228, REGON: 362095247 zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas 20 Pikniku Naukowego, na terenie wystawienniczym Stadionu PGE Narodowy zlokalizowanego przy al. Księcia J. Poniatowskiego 1 w Warszawie z wykorzystaniem strony internetowej konkurs.fundacjait.org, na której zamieszczona będzie aplikacja konkursowa, za pomocą której możliwy będzie udział w Konkursie.
 4. Konkurs rozpocznie się w dniu 7 maja 2016 r. o godz. 11.00 a zakończy się tego dnia o godz. 20.00.
 5. Infolinia: 22 379 88 61

§ 2.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może brać udział każda osoba fizyczna z wyłączeniem pracowników i współpracowników Organizatora (Uczestnik). W przypadku gdy Uczestnikiem Konkursu będzie osoba niepełnoletnia, musi ona posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego) na udział w Konkursie. Niepełnoletni Uczestnik jest zobowiązany przedstawić zgodę przedstawiciela ustawowego na każde żądanie Organizatora. Brak przedstawienia niniejszej zgody jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.

§ 3

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie i zdobycia nagrody, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
 2. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej konkurs.fundacjait.org oraz zaakceptować Regulamin Konkursu,
 3. pobrać kod aktywacyjny ze stoiska Organizatora zlokalizowanego na terenie wystawienniczym Stadionu PGE Narodowy oraz podpisać stosowne oświadczenie (podając dane: imię, nazwisko, adres e-mail),
 4. zalogować się do aplikacji konkursowej za pomocą loginu (adres e-mail) oraz hasła otrzymanego na stoisku Organizatora do aplikacji konkursowej dostępnej na stronie konkurs.fundacjait.org,
 5. wykonać zadania konkursowe (określone § 4) w terminie wskazanym w § 1 pkt. 4.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 7. Konto w aplikacji konkursowej jest przypisane do jednego Uczestnika i tylko on może z niego korzystać.

§ 4

ZADANIA KONKURSOWE

 1. Zadania konkursowe obejmują:
 2. zebranie 37 srebrnych monet w aplikacji konkursowej, które Uczestnik otrzymuje za znalezienie na terenie objętym Piknikiem Naukowym i wpisanie do aplikacji 37 kodów umieszczonych na stoiskach wystawców współpracujących z Organizatorem. Jeden kod spisany ze stoiska jest równoważny jednej srebrnej monecie w aplikacji.
 3. wykonanie zadania opisanego w § 4 pkt. 1 lit a oraz zebranie jak największej ilości złotych monet w aplikacji, które Uczestnik otrzymuje od obsługi stoisk wystawców współpracujących z Organizatorem po wykonaniu wyznaczonego przez tych wystawców zadania. Liczba złotych monet otrzymywana za wpisanie do aplikacji kodu za wykonanie zadania jest uzależniona od poziomu trudności zadania:
 4. zadanie łatwe –– 10 złotych monet,
 5. zadanie średnie –– 20 złotych monet,
 6. zadanie trudne –– 30 złotych monet,
 7. wyjątkowo trudne –– 50 złotych monet.
 8. Lista współpracujących z Organizatorem wystawców jest przekazywana Uczestnikowi przez Organizatora wraz z hasłem do aplikacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. c.
 9. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do wykonywania wszystkich zadań konkursowych (§ 4 Regulaminu) samodzielnie. Jeżeli Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia dozwolona jest pomoc rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 5

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 2. Nagrody I stopnia
 3. wyjazd off road w Beskid Niski – 2 dniowa wycieczka rodzinna (2 osób dorosłych i 2 dzieci),
 4. sportowy aparat fotograficzny MO8519 wraz z akcesoriami,
 5. wycieczka rodzinna (dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci) po terenie firmy LOTAMS „Zobacz jak wygląda jak wygląda samolot od środka!”,
 6. obraz wykonany techniką intarsji,
 7. 1 bilet rodzinny (dla 2 osób dorosłych i 4 dzieci) na wystawę „Bajkowy świat” i 4 bilety na wybrany spektakl do Małego Teatru w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie,
 8. 1 bilet rodzinny (dla 2 osób dorosłych i 4 dzieci) na wystawę „Bajkowy świat” i 1 bilet na wybrany spektakl do Małego Teatru w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie,
 9. 1 bilet rodzinny (dla 2 osób dorosłych i 4 dzieci) na wystawę „Bajkowy świat”,
 10. 1 bilet rodzinny (dla 2 osób dorosłych i 4 dzieci) na wystawę „Bajkowy świat”,
 11. Zestaw gadżetów i publikacji  dotyczących Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie
 12. Dwuosobowy bilet do kina na Przedpremierowy pokaz „Angry Birds Film” w kinie Atlantic 19.05 o godzinie 18.30,
 13. Dwuosobowy bilet do kina na Przedpremierowy pokaz „Angry Birds Film” w kinie Atlantic 19.05 o godzinie 18.30,
 14. Dwuosobowy bilet do kina na Przedpremierowy pokaz „Angry Birds Film” w kinie Atlantic 19.05 o godzinie 18.30,
 15. Dwuosobowy bilet do kina na Przedpremierowy pokaz „Angry Birds Film” w kinie Atlantic 19.05 o godzinie 18.30,
 16. Dwuosobowy bilet do kina na Przedpremierowy pokaz „Angry Birds Film” w kinie Atlantic 19.05 o godzinie 18.30,
 17. zestaw notatnik lanebook wraz z długopisem + brelok samolot z logo LOT AMS,
 18. zestaw notatnik lanebook wraz z długopisem + brelok samolot z logo LOT AMS,
 19. zestaw notatnik lanebook wraz z długopisem + brelok samolot z logo LOT AMS,
 20. zestaw notatnik lanebook wraz z długopisem + brelok samolot z logo LOT AMS,
 21. zestaw notatnik lanebook wraz z długopisem + brelok samolot z logo LOT AMS,
 22. zestaw – kubek ceramiczny, brelok, notes, smycz z logo LOT AMS, długopisy,
 23. zestaw – kubek ceramiczny, brelok, notes, smycz z logo LOT AMS, długopisy,
 24. zestaw – kubek ceramiczny, brelok, notes, smycz z logo LOT AMS, długopisy,
 25. zestaw – kubek ceramiczny, brelok, notes, smycz z logo LOT AMS, długopisy,
 26. zestaw – kubek ceramiczny, brelok, notes, smycz z logo LOT AMS, długopisy,
 27. zestaw – kubek ceramiczny, brelok, notes, smycz z logo LOT AMS, długopisy,
 28. zestaw – kubek ceramiczny, brelok, notes, smycz z logo LOT AMS, długopisy,
 29. zestaw – kubek ceramiczny, brelok, notes, smycz z logo LOT AMS, długopisy,
 30. zestaw – kubek ceramiczny, brelok, notes, smycz z logo LOT AMS, długopisy,
 31. zestaw – kubek ceramiczny, brelok, notes, smycz z logo LOT AMS, długopisy,
 32. torba podręczna,
 33. torba podręczna,
 34. torba podręczna,
 35. torba podręczna,
 36. torba podręczna,
 37. torba podręczna,
 38. torba podręczna,
 39. torba podręczna,
 40. torba podręczna,
 41. torba podręczna.

b) Nagrody II stopnia – 200 zestawów – worek na kapcie, notes, długopis, pudełko śniadaniowe, przypinka, balon.

 1. Zdobywcami Nagród I stopnia będą kolejno Uczestnicy którzy zdobędą największą liczbę punktów za zadania (złotych monet w aplikacji) w ramach poprawnego wykonania zadania konkursowego opisanego w § 4 ust. 1 lit. b (Uczestnik z największą liczbą punktów uzyska nagrodę wskazaną w § 5 ust. 1 lit. a pkt. 1), Uczestnik, który uzyska drugą co do wysokości liczby punków uzyska nagrodę wskazaną w § 5 ust. 1 lit. a pkt 2) itd. aż do wyczerpania Nagród I stopnia.
 2. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników o wyniku decyduje najkrótszy czas wykonania zadania konkursowego licząc do poziomu sekundy.
 3. Czas wykonania zadania mierzony jest od pierwszego zalogowania się Uczestnika w aplikacji konkursowej.
 4. Zdobywcami Nagród II stopnia jest 200 Uczestników, którzy jako pierwsi ukończą zadanie konkursowe opisane w § 4 ust. 1 lit. a) Nagrody II stopnia wydawane będę Uczestnikom na stoisku Organizatora po podjęciu przez Uczestnika decyzji o zakończeniu udziału w Konkursie. Decyzja Uczestnika o odbiorze nagrody II stopnia kończy udział Uczestnika w Konkursie i wyklucza możliwość ubiegania się o uzyskanie nagrody I stopnia.
 5. Zdobywcy Nagród I stopnia (dalej „Laureaci”) zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną
  w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w trakcie rejestracji do Konkursu (§ 3 Regulaminu).
 6. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Laureat zobowiązany jest uzupełnić przesłany przez Organizatora formularz o:
 7. dane osobowe Laureata takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer PESEL,
 8. oświadczenie Laureata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania nagrody,
 9. oświadczenie Laureata, w którym Laureat potwierdza, iż nie należy do grona osób wyłączonych z udziału w Konkursie, o których mowa w § 2 ustęp 1 Regulaminu.

i odesłać formularz w terminie 5 (pięciu) dni na adres email z którego dostał powiadomienie o wygranej.

 1. W przypadku nie odesłania przez Laureata formularza na zasadach o których mowa w § 5 ustęp 7 Regulaminu, Laureat traci prawo do nagrody, zaś nagroda przechodzi na rzecz pierwszego kolejnego Uczestnika z największą liczbą punków uzyskanych w ramach realizacji zadania konkursowego.
 2. Nagroda za udział w Konkursie zostanie dostarczona do Laureta drogą pocztową w terminie 31 dni od odesłania formularza (§ 5 pkt. 7 i 8 Regulaminu). Nagrodę można również odebrać osobiście w siedzibie Organizatora pod adresem: Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, po wcześniejszym powiadomieniu Organizatora drogą mailową.

Komisja Konkursowa

 1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na trzyosobowej Komisji konkursowej.
 2. Komisja konkursowa podejmuje decyzje jednogłośnie. Decyzje Komisji konkursowej dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
 3. W każdym momencie trwania Konkursu Komisja konkursowa może wykluczyć z udział w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym Regulaminem

§ 7.

Odpowiedzialność Organizatorów

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i sprawność nagród. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady rzeczy będących nagrodami ponosi ich producent.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Konkursu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nie dostarczone lub opóźnione z powodu działania lub zaniechania po stronie operatorów stron internetowych/serwerów, z których wysyłane są maile. Organizator nie bierze również odpowiedzialności za działanie sieci internetowej oraz za działalność osób trzecich.
 4. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem Konkurs „Piknikowe Poszukiwanie Skarbów”

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zebranych w związku z Konkursem jest Fundacja Intelligent Technologies, z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 98, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000567814, NIP: 5223034228, REGON: 362095247.
 2. Osoba przystępująca do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców Konkursu oraz przekazania nagród i publikacji informacji o rozstrzygnięciu Konkursu oraz innych informacji związanych z Konkursem.
 3. Osoby, które podały swoje dane mają prawo wglądu do tych danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora: Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
 4. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z  zapoznaniem i akceptacją treści Regulaminu, a w przypadku wygranej – zgodą na ogłoszenie wygranej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej
 2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników oraz podmiotów trzecich.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.