Fundacja Intelligent Technologies (FIT), została powołana do życia decyzją fundatora w dniu 25 czerwca 2015 roku i aktywnie działa od 21 lipca 2015 roku, kiedy to uzyskała wpis w KRS. W swojej działalności łączy naukowe aspekty wiedzy inżynierskiej z podejściem tzw. miękkim, równie mocno osadzonym na gruncie najnowszych teorii psychologiczno-socjologicznych, dążąc do rozwiązań społecznie użytecznych zwanych innowacjami społecznymi.

W swoich przedsięwzięciach FIT kieruje się najwyższymi standardami etyki, co w praktyce oznacza, że nie będzie gromadził danych elektronicznych o osobach korzystających z produktów, tak jak robi to dzisiaj większość producentów software’u. Produkty są w pełni prywatne, a wprowadzane dane osobiste są objęte najwyższej jakości ochroną bezpieczeństwa. Wysokie standardy zachowujemy również podczas prac badawczo-rozwojowych, kierując się na każdym ich etapie etyką naukową.